Cyfryzacja procesu inwestycyjno – budowlanego

,

Do końca 2022 roku Książka Obiektu Budowlanego prowadzona była wyłącznie w formie papierowej. Od 1 stycznia 2023 roku ustawodawca wprowadził, obok wersji papierowej możliwość prowadzenia Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego, w skrócie c-KOB, tj. w wersji elektronicznej. Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego ma umożliwić i ułatwić procedurę budowlaną, a przede wszystkim ją usprawnić.

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego zawiera informacje o: obiekcie budowlanym, danych właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, przeprowadzonych kontrolach (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane („Ustawa”), ekspertyzach i opiniach technicznych, przeglądach technicznych, konserwacjach oraz naprawach urządzeń przeciwpożarowych (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej), robotach budowlanych dotyczących obiektu budowlanego wykonane po oddaniu do użytkowania, katastrofach budowlanych dotyczących obiektu budowlanego, decyzjach, postanowieniach, zaświadczeniach i innych dokumentach wydanych przez organy administracji publicznych dotyczących obiektu budowlanego.

Książkę Obiektu Budowlanego prowadzi się, zgodnie z art. 60 b Ustawy, dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2. Ustawy. Z obowiązku prowadzenia Książki Obiektu budowlanego zwolnione są budynki mieszkalne jednorodzinne oraz budynki garażowe i gospodarcze w zabudowie jednorodzinnej a nadto obiekty budowlane budownictwa zagrodowego i letniskowego, obiekty na zgłoszenie, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę w myśl art. 29 ust. 1 i 2 Ustawy z wyłączeniem sieci gazowych oraz drogi lub obiekty mostowe, dla których jest prowadzona książka drogi lub książka obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

Co ciekawe, zgodnie z art. 60h ust. 2 Ustawy do obiektów budowlanych usytuowanych w całości lub w części na terenach zamkniętych, prowadzi się Książkę Obiektu Budowlanego w postaci papierowej.

Jak wskazuje Główny Urząd Budowlany c-KOB jest oficjalną, rządową aplikacją do prowadzenia książki obiektu budowlanego, poprzez którą właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych uzyskują dostęp do systemu.

Kolejną zmianą w zakresie prawa budowlanego jest Elektroniczny Dziennik Budowy, który wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2023 roku. Elektroniczny Dziennik Budowy, w skrócie EDB to kolejna zmiana mająca na celu ułatwienie prowadzenia procesu budowlanego. Zauważyć należy, że prowadzenie Dziennika Budowy w formie elektronicznej nie jest wymogiem. Istnieje w dalszym ciągu możliwość prowadzenia go w postaci papierowej. Dziennik budowy w postaci papierowej wydaje się do dnia 31 grudnia 2029 roku, z wyjątkiem dziennika budowy dotyczącego robót budowlanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej. Ustawodawca daje nam wybór. Nadto, jeżeli Dziennik Budowy prowadzony był dotychczas w wersji papierowej, dopuszczalne jest jego kontynuacja w postaci elektronicznej. Dziennik budowy, zgodnie z wprowadzanym art. 47a Ustawy, stanowi urzędowy dokument przeznaczony do rejestrowania przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych, mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania tych robót. Dziennik budowy zakłada inwestor. Zgodnie z wprowadzanym art. 47n Ustawy „W celu wystąpienia o wydanie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej oraz dokonywania wpisów w tym dzienniku, inwestor oraz osoby uprawnione do dokonywania wpisów są obowiązane posiadać konto w systemie EDB”. Jeżeli inwestor posiada już konto w systemie EDB może dodać pozostałych uczestników procesu budowlanego, m.in. kierownika budowy czy projektanta. Podobnie jak c-KOB, Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) jest oficjalną, rządową aplikacją do prowadzenia dziennika budowy.

Głównym założeniem ustawodawcy, wprowadzając powyższe zmiany jest przede wszystkim ułatwienie procesu budowlanego, ale także odejście od standardowej formy dokumentowej na rzecz formy elektronicznej.