Instalacja i eksploatacja punktów ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

,

Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych punktem ładowania jest urządzenie umożliwiające ładowanie pojedynczego pojazdu elektrycznego, pojazdu hybrydowego i autobusu zeroemisyjnego oraz miejsce, w którym wymienia się lub ładuje akumulator służący do napędu tego pojazdu.

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w których liczba samodzielnych lokali mieszkalnych jest większa niż trzy za zgodą zarządu wspólnoty lub spółdzielni lub osoby sprawującej zarząd nad daną nieruchomością można zainstalować i eksploatować punkt ładowania o mocy mniejszej niż 11kW. Wspomnieć należy, iż w przypadku wspólnoty mieszkaniowej wydanie zgody na instalację i eksploatację punktu ładowania o wskazanej wyżej mocy nie jest wymagana zgoda właścicieli lokali, ponieważ stanowi to czynność zwykłego zarządu.

Aby zawnioskować o instalację i późniejszą eksploatację punktu ładowania należy posiadać tytuł prawny do lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz prawo do wyłącznego użytku stanowiska postojowego.

Do przedmiotowego wniosku należy dołączyć:

  1. oświadczenie o zobowiązaniu się wnioskodawcy do pokrycia wszelkich kosztów związanych z instalacją punktu ładowania, w tym kosztów zakupu i montażu tego punktu;
  2. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu;
  3. zgodę właściciela lokalu na instalację punktu ładowania – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu;
  4. w przypadku nieruchomości będącej zabytkiem nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego dla lokalizacji tego zabytku, udzieloną w drodze decyzji.

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot zleca sporządzenie ekspertyzy dopuszczalności instalacji punktów ładowania i niezwłocznie po jej otrzymaniu udostępnia ją wnioskodawcy. Przedmiotem ekspertyzy jest ocena instalacji elektrycznej w obrębie budynku objętego wnioskiem, oraz ocena stanowisk postojowych znajdujących się wewnątrz tego budynku lub do niego przylegających pod względem dopuszczalności przyłączenia do tej instalacji punktu ładowania objętego tym wnioskiem oraz zasad bezpieczeństwa związanych z jego używaniem. Jeżeli jest więcej niż jeden wnioskodawca można sporządzić jedną ekspertyzę. Koszty sporządzenia ekspertyzy ponosi wnioskodawca.

Sporządzenie ekspertyzy nie jest wymagane w przypadku budynków, w których została zaprojektowana i wykonana instalacja elektryczna przeznaczona do zasilania punktów ładowania. W takim przypadku przy instalacji punktu ładowania uwzględnia się przyjęte rozwiązania dotyczące instalacji elektrycznej, w szczególności jej parametry techniczne oraz zastosowane środki zabezpieczeń.

Podmiot rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia otrzymania ekspertyzy albo, w przypadku gdy sporządzenie ekspertyzy nie jest wymagane, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W razie bezskutecznego upływu terminu na rozpatrzenie złożonego wniosku – w przypadku braku obowiązku sporządzenia ekspertyzy oraz gdy wszelkie koszty związane z instalacją punktu ładowania, w tym koszt jego zakupu i montażu, zostaną pokryte przez wnioskodawcę- może on, mimo braku zgody zarządu, przystąpić do instalacji i eksploatacji tego punktu.

Zarząd wspólnoty lub spółdzielni odmawia udzielenia zgody na zainstalowanie i eksploatację punktu ładowania wyłącznie w przypadkach gdy:

  1. z ekspertyzy wynika, że instalacja punktu ładowania zgodnie z wnioskiem, nie jest możliwa, lub
  2. wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do lokalu w obrębie tego budynku i stanowiska postojowego do wyłącznego użytku, lub
  3. wnioskodawca nie przedłożył zgody właściciela lokalu na instalację punktu ładowania;
  4. wnioskodawca nie zobowiązał się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z instalacją oraz przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej punktu ładowania objętego wnioskiem.

Powyższe oznacza, że nie jest możliwe wydanie decyzji odmownej na zainstalowanie i eksploatację punktu ładowania w innych okolicznościach niż wskazane powyżej.

Jeżeli wnioskodawca uzyska zgodę na instalację i eksploatacja punktu ładowania, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, po uprzednim zawarciu umowy, instaluje układ pomiarowo-rozliczeniowy, w celu opomiarowania energii elektrycznej pobieranej przez ten punkt ładowania.