Budowa w strefie ochrony uzdrowiskowej

,

Strefy ochrony uzdrowiskowej zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych –( „Ustawa”). Są one wydzielone jako części uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej w celu ochrony czynników leczniczych i naturalnych surowców leczniczych, walorów środowiska i urządzeń uzdrowiskowych. Szczegółowo określa je statut uzdrowiska.

W uzdrowiskach wydziela się trzy rodzaje stref ochrony uzdrowiskowej – strefa „A”, strefa „B” i strefa „C”:

  • strefa „A” – dla której procentowy udział terenów zieleni wynosi nie mniej niż 65%, obejmuje obszar, na którym są zlokalizowane lub planowane zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta lub turysty, w zakresie nieutrudniającym funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególności: pensjonaty, restauracje lub kawiarnie;
  • strefa „B” – dla której procentowy udział terenów zieleni wynosi nie mniej niż 50%, obejmuje obszar przyległy do strefy „A” i stanowiący jej otoczenie, który jest przeznaczony dla niemających negatywnego wpływu na właściwości lecznicze uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz nieuciążliwych dla pacjentów – obiektów usługowych, turystycznych, w tym hoteli, rekreacyjnych, sportowych i komunalnych, budownictwa mieszkaniowego oraz innych związanych z zaspokajaniem potrzeb osób przebywających na tym obszarze lub objęty granicami parku narodowego lub rezerwatu przyrody albo jest lasem, morzem lub jeziorem;
  • strefa „C” – dla której procentowy udział terenów biologicznie czynnych wynosi nie mniej niż 45%, obejmuje obszar przyległy do strefy „B” i stanowiący jej otoczenie oraz obszar mający wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych.

 

Dla każdej z ze stref Ustawa określa specjalne warunki zabraniające prowadzenia określonej działalności czy budowy określonych obiektów.

Jakie ograniczenia wprowadzone są dla każdej ze stref ochrony uzdrowiskowej?

Strefa „A” Strefa „B” Strefa „C”
Zabrania się pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze
Zabrania się prowadzenia robót melioracyjnych i innych działań powodujących niekorzystną zmianę istniejących stosunków wodnych
Zabrania się prowadzenia działań mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ urbanistyczny lub właściwości lecznicze klimatu
Zabrania się wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych Zabrania się wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych i wyrębu określonego w planie urządzenia lasu
Zabrania się uruchamiania składowisk odpadów stałych i płynnych, punktów skupu złomu i punktów skupu produktów rolnych, składów nawozów sztucznych, środków chemicznych i składów opału
Zabrania się budowy:

·       zakładów przemysłowych,

·       budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,

·       garaży wolno stojących,

·       obiektów handlowych o powierzchni użytkowania większej niż 400 m2,

·       stacji paliw oraz punktów dystrybucji produktów naftowych,

·       autostrad i dróg ekspresowych,

·       parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych większej niż 15% miejsc noclegowych w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i pensjonatach, nie większej jednak niż 30 miejsc postojowych, oraz parkingów naziemnych przed obiektami usługowymi o liczbie miejsc postojowych nie większej niż 10,

·       obiektów budowlanych mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w szczególności takich jak: warsztaty samochodowe, wędzarnie, garbarnie, z wyjątkiem obiektów budowlanych służących poprawie stanu sanitarnego uzdrowiska, w szczególności takich jak: sieć wodno-kanalizacyjna, sieć gazowa, kotłownie gazowe, wiercenia wykonywane w celu ujmowania wód leczniczych,

·       zapór piętrzących wodę na rzekach oraz elektrowni wodnych i wiatrowych.

Zabrania się budowy:

·       zakładów przemysłowych,

·       obiektów handlowych o powierzchni użytkowania większej niż 400 m2

·       stacji paliw, bliżej niż 500 m od granicy strefy „A” ochrony uzdrowiskowej,

·       parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych powyżej 50, z wyjątkiem podziemnych i naziemnych parkingów wielopoziomowych;

Zabrania się budowy:

·       zakładów przemysłowych,

Zabrania się:

·       uruchamiania pól biwakowych i campingowych, budowy domków turystycznych i campingowych;

·       prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych, w formach i miejscach wyznaczonych przez gminę;

·       prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.);

·       trzymania zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 36);

·       organizacji rajdów samochodowych i motorowych;

·       organizowania imprez masowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1466 i 1700), zakłócających proces leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, i działalności o charakterze rozrywkowym zakłócającej ciszę nocną w godz. 2200-600, z wyjątkiem imprez masowych znajdujących się w harmonogramie imprez gminnych.