Kim jest osoba odpowiedzialna w prawie kosmetycznym

,

Polska branża beauty kwitnie. Pomimo niesprzyjających okoliczności, stanu epidemii, wprowadzonych nakazów i zakazów produkty firm kosmetycznych, a co najważniejsze również małych polskich manufaktur cieszą się zainteresowaniem. Polski rynek kosmetyczny jest różnorodny pod względem oferowanych produktów, ale również pod względem struktury. Działają na nim duże firmy międzynarodowe i polskie, a także średni, maili i mikroprzedsiębiorcy.

Od stycznia 2019 roku w Polsce obowiązuje ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz.U. 2018, poz. 2227). Poza przedmiotową ustawą równie ważną dla branży kosmetycznej regulacją jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (wersja przekształcona) (Dz. Urz. L 342 z 22.12.2009, z późn.zm.).

Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu wymaga spełnienia szeregu obowiązku wymaganych powyższymi przepisami prawa. Jednym z nich jest ustalenie kto jest osobą odpowiedzialną w rozumieniu prawa kosmetycznego. Osoba odpowiedzialna gwarantuje, że produkt kosmetyczny spełnia wymagania rozporządzenia 1223/2009/WE. Do najważniejszych obowiązków należy zapewnienie, że produkt kosmetyczny jest bezpieczny, nie zawiera substancji zakazanych, oraz że jest wytwarzany zgodnie z zasadami GMP. Państwo Inspekcja Sanitarna zgłosi się do osoby odpowiedzialnej, aby skontrolować dokumentację produktu, w tym raport bezpieczeństwa. I to osoba odpowiedzialna zostanie ukarana za wszelkie niezgodności dokumentacji produktu i raportu bezpieczeństwa, również w sytuacji, gdy były one zlecane na zewnątrz i wykonywane przez inne firmy.

Zgodnie z definicją osoby odpowiedzialnej zwartą w art. 2 pkt. 7 ustawy o produktach kosmetycznych przez osobę odpowiedzialną rozumieć należy osobę odpowiedzialną, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.

W przypadku produktu kosmetycznego wyprodukowanego we Wspólnocie, który nie podlega eksportowi i importowi do Wspólnoty, osobą odpowiedzialną jest producent mający siedzibę na terenie Wspólnoty. Producent może wyznaczyć na osobę odpowiedzialną inną osobę mającą siedzibę na terenie Wspólnoty, udzielając jej pisemnego upoważnienia, które ta osoba akceptuje w formie pisemnej. (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009). Jeżeli producent produktu kosmetycznego wyprodukowanego we Wspólnocie i niepodlegającego następnie eksportowi i importowi do Wspólnoty ma siedzibę poza terytorium Wspólnoty, wyznacza on na osobę odpowiedzialną osobę mającą siedzibę na terenie Wspólnoty, udzielając jej pisemnego upoważnienia, które ta osoba akceptuje w formie pisemnej (art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009).

W wypadku produktu kosmetycznego importowanego, osobą odpowiedzialną za konkretny produkt kosmetyczny wprowadzany przez niego do obrotu jest każdy importer. Importer może wyznaczyć osobę mającą siedzibę na terenie Wspólnoty na osobę odpowiedzialną, udzielając jej pisemnego upoważnienia, które ta osoba akceptuje w formie pisemnej (art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009).

Dystrybutor jest osobą odpowiedzialną, jeżeli wprowadza produkt kosmetyczny do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub zmienia produkt już wprowadzony na rynek w sposób mogący mieć wpływ na zgodność z obowiązującymi wymogami (art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009).

Poza osobą odpowiedzialną, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009, wyróżniamy dystrybutora, który jest osobą fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, niebędącą producentem ani importerem, która udostępnia, a nie wprowadza, produkt kosmetyczny na rynku Wspólnoty.

Obowiązki i odpowiedzialność dystrybutora i osoby odpowiedzialnej różnią się, dlatego przed rozpoczęciem wprowadzania produktu kosmetycznego do obrotu kluczowe znaczenie ma określenie, do której kategorii należy nasza firma. Prawidłowe przyporządkowanie przełoży się na prawidłową rejestrację w CPNP, właściwe oznakowanie produktu kosmetycznego, a przede wszystkim celujące zaliczenie ewentualnej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Handlowej.

 

Artykuł opublikowano w numerze 07/195/2020 Gazety Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Zapraszamy do pobrania bezpłatnego wydania Gazety Małych i Średnich Przedsiębiorstw pod poniższym linkiem: https://bit.ly/GazetaMSP-07-2020-LI