Komu bezpieczeństwo zapewnia najem okazjonalny

,

Umowa najmu okazjonalnego jest wyjątkową formą umowy najmu lokalu mieszkalnego, która ma na celu efektywne zabezpieczenie prawne zarówno dla właściciela mieszkania, jak i najemcy. Umowa najmu okazjonalnego została wprowadzona ustawą z dnia 17 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2010 Nr 3 poz. 13). Umowa najmu okazjonalnego stanowi odpowiedź na rozliczne problemy stron umowy najmu związane z wzajemnymi rozliczeniami, bezumownym korzystaniem z lokalu mieszkalnego przez najemców po wygaśnięciu stosunku najmu.

Umowa najmu okazjonalnego jest zawierana wyłącznie pomiędzy osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Oznacza to, że umowa najmu okazjonalnego jest przeznaczona wyłącznie na prywatny użytek. Umowę zawiera się na czas oznaczony, jednak nie dłuższy niż 10 lat. Specyfiką umowy najmu okazjonalnego jest oświadczenie najemcy, wskazujące inny lokal, do którego najemca może się wyprowadzić po wygaśnięciu umowy, jak również oświadczenie właściciela tegoż lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu wskazanym w oświadczeniu. Zapewnia to właścicielowi mieszkania możliwość przeprowadzenia skutecznej egzekucji, w przypadku gdy najemca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań lub nie chce opuścić lokalu po zakończeniu umowy najmu. Nie należy przez to rozumieć, że najemca jest słabszą stroną umowy, bowiem najem okazjonalny chroni go przed nagłym wypowiedzeniem umowy, a także gwarantuje, że wynajmujący jest właścicielem mieszkania. Najemca może czuć się bezpieczny przez cały okres obowiązywania umowy, jeśli odpowiednio dba o mieszkanie oraz reguluje zobowiązania finansowe na czas. Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę, w sytuacji gdy najemca nie przestrzega zawartych w niej postanowień. Po wypowiedzeniu umowy, najemca ma obowiązek opuszczenia lokalu.

Ważnym elementem umowy najmu okazjonalnego jest oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu. Przedmiotowe oświadczenie sporządza się u notariusza. Wynajmujący musi zgłosić umowę najmu okazjonalnego do Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Na żądanie najemcy właściciel ma obowiązek przedstawić potwierdzenie zgłoszenia. Należy pamiętać o tym, że wizyta u notariusza oraz zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego do Urzędu Skarbowego wiąże się z opłatami i koniecznością ponoszenia podatków. Koszt przygotowania przez notariusza oświadczenia o poddaniu się egzekucji mieści się w granicach 400 złotych. W zależności od indywidualnych ustaleń, koszt może ponieść sam najemca lub właściciel, bądź koszt dzielony jest po połowie. Jeśli zaś chodzi o ponoszenie podatku od umowy najmu okazjonalnego w Urzędzie Skarbowym, należy to do właściciela lokalu.

Podsumowując, najem okazjonalny jest bezpieczną formą najmu mieszkania, która przynosi korzyści obydwu stronom umowy. Właściciel, dając możliwość użytkowania swojego mieszkania ma zapewnioną ochronę w przypadku nieprzestrzegania warunków umowy przez najemcę, zaś najemca może mieć pewność, że mieszkanie wynajmuje legalnie. Najem okazjonalny jest gwarancją spokojnej i uczciwej współpracy, co najważniejsze – zgodnej z prawem.

Kancelaria przygotowuje umowy najmu okazjonalnego z kompletem załączników, na które składają się protokół zdawczo-odbiorczy lokalu mieszkalnego, oświadczenie zawierające wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego, oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu wskazanym w oświadczeniu oraz wzór oświadczenia najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu. Na spotkaniu prawnicy Kancelarii wyjaśnią wszystkie aspekty umowy najmu okazjonalnego. Zapraszamy do współpracy.