Porzucenie lokalu przez najemcę

,

Zgodnie z art. 659 k.c. „Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz”. Wobec powyższego wynajmujący na podstawie zawartej umowy wynajmuje najemcy lokal, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Zawierając umowę najmu strony w jej treści określają przedmiot umowy, czynsz najmu, czas trwania umowy, a także możliwość wypowiedzenia umowy wraz ze wskazaniem terminu wypowiedzenia i przyczyn złożenia takiego wypowiedzenia.

Jeżeli umowa najmu nie zawiera powyższych postanowień wówczas stosujemy postanowienia kodeksu cywilnego. W myśl art. 673 § 1 k.c. „Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych. Zgodnie z art. 673 § 3 k.c. „Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.” Odnośnie najmu lokalu, jak stanowi art. 688 k.c. „Jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego”. W przypadku umowy na czas oznaczony przyczyny wypowiedzenia umowy najmu muszą zostać wprost wskazane w umowie, w innym przypadku nie będzie możliwe wypowiedzenie umowy najmu przed upływem terminu jej obowiązywania.

Do wygaśnięcia umowy najmu może dojść w przypadku jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron oraz upływu terminu jej obowiązywania w przypadku umowy na czas oznaczony.

Zatem, jeżeli najemca porzuci lokal, nie oznacza, że doszło do wygaśnięcia umowy, wręcz przeciwnie, umowa obowiązuje dalej, aż do czasu wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, rozwiązania w drodze porozumienia stron, a w przypadku umowy na czas oznaczony upływu terminu jej obowiązywania. Pomimo porzucenia lokalu przez najemcę, wynajmujący ma prawo dochodzić od najemcy zapłaty umówionego czynszu, ponieważ zawarta umowa w dalszym ciągu obowiązuje. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lutego 2017 roku, sygn. akt V CNP 32/16 wskazał: „Umowa najmu ma charakter konsensualny, a nie realny, więc czynsz jest należny do czasu wygaśnięcia umowy z powodu upływu terminu, na jaki została zawarta, albo jej skutecznego wypowiedzenia niezależnie od tego, czy najemca korzysta z lokalu”.