USŁUGI Porada prawna nieruchomości Warszawa

Czego dotyczą porady prawne nieruchomości w zakresie nieruchomości?

Porady prawne w zakresie nieruchomości są to konsultacje prawne udzielane przez w sprawach związanych z szeroko pojętą problematyką prawa nieruchomości. Porady prawne udzielane są zawsze przez warszawskiego prawnika nieruchomości - wspólnika naszej Kancelarii. Porady prawne mogą być udzielane podczas konsultacji prawnej w siedzibie Kancelarii bądź on-line w ramach telekonferencji przy wykorzystaniu MS Teams. W trakcie prowadzonej konsultacji radca prawny stara się wyjaśnić klientowi wszelkie interesujące go zagadnienia, odpowiedzieć na pytania i pomaga zaplanować strategię działania. Porady prawne często związane są z koniecznością analizy dokumentów, np. umów, które klient planuje podpisać – wtedy radca prawny przedstawia przygotowane wcześniej uwagi, omawia ryzyka i wyjaśnia wątpliwości interpretacyjne.

Zakres spraw, w których udzielane są porady prawne w zakresie nieruchomości jest bardzo szeroki. Porady te mogą dotyczyć różnych aspektów związanych z nieruchomościami, takich jak: przygotowanie i realizacja transakcji zakupu bądź sprzedaży nieruchomości, procesy inwestycyjne związane z nieruchomościami, ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości, sprawy o zasiedzenie, sprawy o nakazanie opróżnienia i wydania, rozgraniczenia, sprawy najmu lub dzierżawy lokali, sprawy spadkowe, w których w skład spadku wchodzi nieruchomość.

Konsultacje prawne z zakresu nieruchomości

Porada prawna w sprawie najmu lokalu

Porada prawna w sprawie najmu lokalu jest udzielana w celu rozwiązywania problemów prawnych związanych z zawieraniem, wykonywaniem lub rozwiązywaniem umowy najmu lokalu. Porady prawne w sprawie najmu lokalu obejmują porady zarówno w zakresie lokali mieszkalnych, jak i niemieszkalnych np. biurowych, handlowych, usługowych. Kancelaria świadczy porady prawne zarówno dla wynajmującego, jak i najemcy. W trakcie trwania najmu lokalu pomiędzy najemcą a wynajmującym często pojawiają się spory, najczęściej dotyczące wzajemnych obowiązków. Mogą być związane z płatnością czynszu, zakresem koniecznych napraw w lokalu czy kwestiami związanymi z wcześniejszym zakończeniem umowy. Radca prawny dokonuje analizy zawartej umowy najmu, wyjaśnia wątpliwość i niejasności, wskazuje właściwe rozwiązania problemu.

Porada prawna w sprawie o zasiedzenie

Zasiedzenie nieruchomości to sposób nabycia własności nieruchomości przez posiadacza nieruchomości niebędącego właścicielem nieruchomości na skutek nieprzerwanego posiadania nieruchomości przez określony prawem czas. Porada prawna w sprawie o zasiedzenie może dotyczy zarówno analizy tego czy w sprawie spełnione zostały przesłanki powodujące nabycie nieruchomości przez zasiedzenie, a także wskazania działań jakie powinien podjąć właściciel nieruchomości chcąc uchronić się przed zasiedzeniem nieruchomości przez osobę trzecią. Klient po konsultacji może zlecić Kancelarii reprezentowanie jego interesów przed sądem.

Porada prawna w sprawie o wydanie nieruchomości

Porada prawna w sprawie o wydanie nieruchomości ma na celu rozważanie możliwości odzyskania posiadania nieruchomości od osoby, która ją zajmuje bezprawnie lub bez tytułu prawnego. Porada taka może być potrzebna zarówno dla osoby domagającej się wydania nieruchomości, jak i dla osoby wobec której skierowane zostało żądanie wydania nieruchomości. Wydanie nieruchomości jest środkiem ochrony prawa własności, który przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi nieruchomości wobec osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, a nie ma do tego uprawnienia. W trakcie porady prawnej radca prawny wyjaśni wszelkie zagadnienia związane z wydaniem nieruchomości, a także pomoże klientowi zaplanować strategię postępowania, zmierzającą do zabezpieczenie interesów klienta.

Porada prawna w sprawie o eksmisję

Porada prawna w sprawie o eksmisję może być potrzebna zarówno dla osoby domagającej się eksmisji, jak i dla osoby jej podlegającej. Kancelaria udziela wsparcia zarówno na etapie czynności przedsądowych tj. na etapie analizy umowy, na podstawie której zajmowany jest lokal, przygotowania wypowiedzenia, zakwestionowania wypowiedzenia, jak również na etapie postępowania sądowego. Aby zainicjować postępowanie eksmisyjne, należy złożyć do sądu cywilnego pozew o eksmisję, w którym należy dokładnie opisać okoliczności sprawy i załączyć dowody. Osoba, która jest zagrożona eksmisją, może bronić się przed nią w odpowiedzi na pozew, powołując się na okoliczności wyłączające dopuszczalność orzeczenia eksmisji lub przemawiające za jej wstrzymaniem.

Porada prawna dot. służebności gruntowej

Porada prawna dot. służebności gruntowej związana jest z problematyką ustanowienia służebności, wykonywaniem służebności czy zniesienia służebności. Służebność gruntowa to ograniczone prawo rzeczowe, które polega na tym, że właściciel jednej nieruchomości (nieruchomości władnącej) może korzystać w oznaczonym zakresie z innej nieruchomości (nieruchomości służebnej) lub że właściciel nieruchomości służebnej jest ograniczony w wykonywaniu określonych uprawnień względem nieruchomości władnącej. Typowymi przykładami służebności są służebność drogi koniecznej, służebność przejazdu i przechodu, służebność przesyłu.. Służebności mogą zostać ustanowione w drodze umowy, a także wskutek orzeczenia sądowego, bądź w drodze zasiedzenia.

Porada prawna w sprawie spadkowej gdzie w spadku znajduje się nieruchomość

Bardzo często w skład spadku po zmarłej osobie wchodzi nieruchomość lub udział w nieruchomości. Po śmierci dotychczasowego właściciela nieruchomości trzeba uregulować stan prawny nieruchomości, poprzez przeprowadzenie postępowania spadkowego. Porada prawna w sprawie spadkowej, gdzie w spadku znajduje się nieruchomość, swoim zakresem obejmuje konsultację dotyczącą dziedziczenia, zarówno dziedziczenia na podstawie testamentu jak i na podstawie ustawy, działu spadku, działu spadku i zniesienia współwłasności i ich wpływu na stan prawny nieruchomości.

Porada prawna dot. badania stanu prawnego nieruchomości (due diligence)

Porada prawna dot. badania stanu prawnego nieruchomości (due diligence), jest to konsultacja podczas której radca prawny może przeanalizować z klientem treść księgi wieczystej, omówić listę dokumentów niezbędnych do zbadania stanu prawnego nieruchomości, wyjaśnić wątpliwości, które pojawiły się u klienta po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi nieruchomości, a przekazanymi przez sprzedającego. Jest to wstępne omówienie ryzyk związanych z nabyciem nieruchomości. Zdarzają się przypadki, że klient po jednorazowej konsultacji rezygnuje z nabycia danej nieruchomości. Na konsultacji otrzymuje jasne i klarowne informacje na co następnym razem zwracać uwagę i czego unikać.

Czym jest porada prawna z zakresu nieruchomości Warszawa? Czego może dotyczyć?

Porady prawne w zakresie nieruchomości są udzielane przez radcę prawnego w zakresie wszelkich zagadnień prawnych związanych z nieruchomościami. Najczęściej mają formę ustnej konsultacji, w której radca prawny wyjaśnia klientowi wszelkie interesujące go zagadnienia, odpowiada na pytania i pomaga zaplanować strategię działania. Porady prawne często związane są z koniecznością analizy dokumentów, np. treści księgi wieczystej, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy, a także umów, które klient planuje podpisać – wtedy radca prawny po zapoznaniu się z wcześniej przesłanymi dokumentami, omawia ryzyka i wyjaśnia wątpliwości interpretacyjne. Osoba udzielająca porady prawnej z zakresu nieruchomości musi cechować się znajomością wielu aktów prawnych, zarówno z zakresu prawa cywilnego, jak i administracyjnego. Osoba musi odznaczać się znajomością procedur i dokumentacji niezbędnej do zawierania umów dotyczących nieruchomości (np. umowy sprzedaży, najmu, darowizny, ustanowienia służebności). Niezbędną umiejętnością pozwalającą na udzielanie porad prawnych z zakresu nieruchomości jest umiejętność analizy i oceny stanu prawnego nieruchomości (np. sprawdzanie ksiąg wieczystych, planów zagospodarowania przestrzennego, ewidencji gruntów i budynków). Istotne jest również doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących nieruchomości różnego rodzaju takich jak lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, czy nieruchomości rolnych. Każdy rodzaj nieruchomości charakteryzuje się pewnymi odrębnościami, ich znajomość pozwala na rzetelne i kompleksowe udzielanie porad prawnych z zakresu prawa nieruchomości.

Najczęściej zadawane pytania dotycząca porad prawnych nieruchomości Warszawa

Porada prawna, trwająca zwykle około godziny, kosztuje 450 złotych brutto. Jeśli jednak związana jest z wcześniejszą analizą dokumentów bądź wiązać się będzie z przygotowaniem przez radcę prawnego projektu umowy lub opinii prawnej, koszt takiej pracy zostanie ustalony indywidualnie z klientem. Wynagrodzenie za udzielenie porady prawnej uwzględniającej wcześniejszą analizę dokumentów uzależnione jest od ilości dokumentów i nakładu pracy związanego z ich analizą.

Porady prawne dotyczące nieruchomości mogą dotyczyć wielu kwestii, takich jak kupno i sprzedaż nieruchomości, dziedziczenie, najem lokalu mieszkalnego bądź niemieszkalnego, eksmisji, ustanowienie bądź zniesienie służebność, czy zasiedzenie nieruchomości. Porady prawne obejmują udzielanie ustnych konsultacji prawnych, analizę dokumentów, w tym zawartych umów, bądź projektów umów. Klient może również zlecić Kancelarii przygotowanie umowy, reprezentację w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz sądowo-administracyjnych.

Zobacz nasze pozostałe specjalizacje:

 • Nieruchomości, ikona
 • porady prawne - ikona
 • radca prawny - nieruchomości - ikona
 • Wspólnoty mieszkaniowe i deweloperzy
 • Umowa deweloperska
 • Prawo administracyjne, ikona
 • Spadki i podział majątku ikona
 • Podział majątku a nieruchomości - ikona
 • Biznes ikona
 • Przedszkola i żłobki, ikona
 • Prawo kosmetyczne - ikona
 • Ochrona dóbr osobistych, ochrona wizerunku, ikona

Osoby do kontaktu

Klaudyna Jarzec Koślacz - radca prawny

Klaudyna Jarzec-Koślacz – radca prawny tel. 796 888 559 klaudyna.jarzec@jkmkancelaria.pl

Emilia Miśkiewicz - radca prawny

Emilia Miśkiewicz – radca prawny tel. 509 425 779 emilia.miskiewicz@jkmkancelaria.pl