POLITYKA PRYWATNOŚCI

Warszawa, dnia 10 grudnia 2019 roku

Radca prawny Klaudyna Jarzec – Koślacz oraz radca prawny Emilia Miśkiewicz szanują Państwa prywatność oraz chronią przetwarzane dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie zasad przetwarzania danych osobowych w naszej Kancelarii. Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej: „RODO”).

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest radca prawny Klaudyna Jarzec – Koślacz (adres Kancelarii: ul. Szlenkierów 6 lok. 28, 01-181 Warszawa, tel. 796 888 559, e-mail: klaudyna.jarzec@jkmkancelaria.pl) oraz radca prawny Emilia Miśkiewicz (adres Kancelarii: ul. Pogodna 13B, Zagościniec 05-200 Wołomin, tel. 509 425 779, e-mail: emilia.miskiewicz@jkmkancelaria.pl).

Szczegółowy zakres obowiązków radcy prawnego definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 2115 z późn. zm.).

Cele przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez radcą prawnego Klaudynę Jarzec-Koślacz i radcę prawnego Emilię Miśkiewicz wyłącznie w związku z realizacją umowy o świadczenie usług prawnych zawartej z radcą prawnym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności dla celów marketingu usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy każdorazowym przeprowadzeniu testu równoważenia interesów) oraz w celach księgowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez radcę prawnego Klaudynę Jarzec-Koślacz i radcę prawnego Emilię Miśkiewicz w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności przez radców prawnych. Odmowa przekazania tych informacji radcom prawnym uniemożliwia poprowadzenie Państwa sprawy.

Państwa dane osobowe, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

Środki ochrony danych

Radca prawny Klaudyna Jarzec-Koślacz i radca prawny Emilia Miśkiewicz zapewniają wspólnie i każdy z osobna zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych danych oraz nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych określonych w prowadzonej Dokumentacji przetwarzania danych osobowych i obowiązującej Polityce bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez radcę prawnego Klaudynę Jarzec-Koślacz i radcę prawnego Emilię Miśkiewicz.

Realizacja praw

Zapewniamy realizację Państwa praw zgodnie z przepisami RODO, w tym prawa dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych. W tym zakresie prosimy o bezpośredni kontakt z radcą prawnym Klaudyną Jarzec-Koślacz i radcą prawnym Emilią Miśkiewicz za pośrednictwem poczty e-mail (klaudyna.jarzec@jkmkancelaria.plemilia.miskiewicz@jkmkancelaria.pl).

Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami radców prawnych, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec radcy prawnego Klaudyny Jarzec-Koślacz i radcy prawnego Emilii Miśkiewicz lub Klienta (10 lat). W przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes administratora dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu, natomiast dane przetwarzane w celach księgowych – przez okres wymagany przepisami prawa, tzn. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Odbiorcy danych

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy radcy prawnego Klaudyny Jarzec-Koślacz i radcy prawnego Emilii Miśkiewicz oraz podmioty, którym radca prawny Klaudyna Jarzec-Koślacz i radca prawny Emilia Miśkiewicz powierzą przetwarzanie danych oraz pracownicy i współpracownicy tych podmiotów (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, podmioty wspierające radcę prawnego Klaudynę Jarzec-Koślacz i radcę prawnego Emilię Miśkiewicz w świadczeniu usług prawnych) – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

Przekazywanie danych

Radca prawny Klaudyna Jarzec-Koślacz i radca prawny Emilia Miśkiewicz przekazywali będą Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do świadczenia usług prawnych przez radcę prawnego Klaudynę Jarzec-Koślacz i radcę prawnego Emilię Miśkiewicz, przy czym administrator zapewnia, iż w przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego będzie się to odbywać w sposób zapewniający odpowiedni sposób ochrony.

Pliki cookies

Strona internetowa www.jkmkancelaria.pl używa plików cookies, umożliwiających zapamiętywanie odwiedzin na naszej stronie oraz jej preferencji. Kontynuacja korzystania z serwisu oznacza wyrażenie zgody na ich wykorzystanie.

Zmiany w Polityce prywatności

Radca prawny Klaudyna Jarzec-Koślacz i radca prawny Emilia Miśkiewicz zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki prywatności. Data ostatniej aktualizacji wskazana jest w nagłówku niniejszego dokumentu.

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt za pośrednictwem poczty e-mail (biuro@jkmkancelaria.pl).