Zespół

Klaudyna Jarzec-Koślacz - radca prawny

Klaudyna Jarzec-KoślaczRadca Prawny

telefon ikona e-mail ikona 796 888 559 klaudyna.jarzec@jkmkancelaria.pl

Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod numerem WA-9369. Posiada ponad 13 letnie doświadczenie zawodowe. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Ukończyła Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowane przez Uniwersytet Warszawski oraz przez University of Florida G. Levin College of Law.

Od 2004 roku zdobywała doświadczenie pracując w warszawskich kancelariach prawniczych oraz jako prawnik in-house spółki akcyjnej. Obecnie obsługuje również organ administracji rządowej. Doradza przedsiębiorcom i Wspólnotom Mieszkaniowym w bieżącej obsłudze prawnej, w tym również przedsiębiorcom w upadłości. Świadczy pomoc prawną na rzecz niepublicznych przedszkoli i żłobków. Udziela wsparcia prawnego polskim  producentom kosmetyków i suplementów diety, konfekcjonerom i dystrybutorom produktów. Na rzecz klientów indywidualnych świadczy pomoc prawną z zakresu szeroko pojętego prawa nieruchomości, prawa spadkowego i prawa administracyjnego. Klientom indywidulanym doradza w postępowaniach o stwierdzenie choroby zawodowej.

Specjalizuje się w szeroko pojętym  prawie nieruchomości. W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej zajmowała się transakcjami z zakresu obrotu nieruchomościami, w szczególności badaniem stanu prawnego nieruchomości (due diligence), przygotowywaniem projektów umów nabycia nieruchomości, opiniowaniem umów najmu z galeriami handlowymi oraz przygotowywaniem dokumentacji kredytowej oraz zabezpieczeń do umów kredytu, w postępowaniu wieczystoksięgowym i rejestrze zastawów. Dla klientów indywidualnych prowadziła, w szczególności sprawy o zasiedzenie. Opiniuje umowy deweloperskie, przedwstępne i przyrzeczone, dzierżawy i najmu.

Świadczy obsługę prawną w języku angielskim.

Prywatnie miłośniczka jazdy na rowerze i nadmorskich podróży.

Klaudyna Jarzec-Koślacz - radca prawny

Emilia MiśkiewiczRadca Prawny

509 425 779 emilia.miskiewicz@jkmkancelaria.pl

Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod numerem WA-10665. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała od 2005 roku, na początku pracując w sądzie jako sekretarz sądowy, później w kancelarii prawnej oraz jako prawnik in-house spółki akcyjnej. Samodzielną działalność zawodową rozpoczęła w 2015 roku. Doradza przedsiębiorcom w bieżącej obsłudze prawnej, jak również przy zakładaniu i przekształcaniu podmiotów gospodarczy, w szczególności spółek prawa handlowego. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców polegającą m.in. na opracowywaniu i opiniowaniu dokumentów wewnętrznych podmiotu oraz wszelkich dokumentów związanych z prowadzoną działalnością, sporządzaniu i opiniowaniu umów, przygotowywaniu opinii prawnych oraz dochodzeniu należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. Świadczy pomoc prawną na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych. Na rzecz klientów indywidualnych świadczy pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa rodzinnego i prawa pracy. Prowadzi sprawy rozwodowe i o podział majątku. Reprezentuje klientów w sprawach z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi. Reprezentuje klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w sprawach o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie, zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym.

Specjalizuje się w prawie handlowym i procesowym. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie zastępstwa procesowego, reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi, w szczególności w procesach cywilnych, gospodarczych oraz pracowniczych. W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej zajmowała się zakładaniem, przekształcaniem oraz likwidacją podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego oraz badaniem spółek przed nabyciem ich udziałów (due diligence).

Prywatnie miłośniczka jazdy na nartach i gry w siatkówkę.

O kancelarii

Dlaczego my

JK&M Kancelaria Prawna Jarzec-Koślacz Miśkiewicz jest wspólnym przedsięwzięciem radców prawnych Klaudyny Jarzec-Koślacz oraz Emilii Miśkiewicz. Zaufanie i wzajemna lojalność będące wynikiem wieloletniej przyjaźni stanowią o stabilności i sile Kancelarii. Wypracowana pomiędzy wspólniczkami metoda współpracy zapewnia Klientom poczucie bezpieczeństwa i wszechstronne rozpatrzenie każdej sprawy. Każdą sprawę, każdego Klienta traktujemy w zindywidualizowany sposób, dobierając optymalne środki działania. Jesteśmy zaangażowani w rozwiązywanie problemów naszych Klientów. Rozumiemy jak ważnym jest, aby Klient czuł spokój powierzając nam swoje sprawy. Nie zajmujemy się jedynie doradztwem samym w sobie, ale skupiamy się na możliwie najlepszym dla interesów Klienta załatwieniu sprawy. Profesjonalizm, wiedza, doświadczenie i pełne zaangażowanie w sprawy naszych Klientów pozwalają na skuteczną realizację polityki jakościowej Kancelarii. Wykonując zawód radcy prawnego zawsze kierujemy się zasadami wynikającymi z Kodeksu Etyki Radców Prawnych, co gwarantuje naszym Klientom wykonywanie czynności zgodnie z prawem, uczciwie, rzeczowo i z należytą starannością oraz zachowanie tajemnicy zawodowej.

Kompleksowe usługi prawne

JK&M Kancelaria Prawna Jarzec-Koślacz Miśkiewicz świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców, w szczególności spółek deweloperskich, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz klientów indywidualnych, zarówno w zakresie doradztwa prawnego, jak i zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Klientom biznesowym zapewniamy pełną obsługę prawną, która stanowi gwarancję bezpieczeństwa ich funkcjonowania. w swojej codziennej praktyce zajmujemy się m.in. szeroko rozumianymi zagadnieniami prawa nieruchomości, prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego czy problematyką prawa pracy. Klientom indywidualnym oferujemy doraźne wsparcie w zakresie reprezentacji przed sądami czy urzędami, doradztwo prawne czy opracowywanie i opiniowanie wszelakich dokumentów.

Zasady współpracy

JK&M Kancelaria Prawna proponuje rożne modele współpracy, które pozwolą naszym Klientom w dogodny sposób skorzystać z oferowanych usług. Kancelaria oferuje doraźną jak i stałą obsługę prawną. Doraźna obsługa prawna obejmuje realizację jednostkowych zleceń dla Klientów. Stała obsługa prawna obejmuje świadczenie pomocy prawnej w sposób ciągły na indywidualnie ustalonych warunkach uzgodnionych z Klientem.

Naszym Klientom proponujemy następujące sposoby rozliczeń:

  • wynagrodzenie za całość usługi – ustalana jest z góry określona kwota obejmująca kompleksowe wykonanie zleconej usługi;
  • wynagrodzenie godzinowe – określona zostaje stała stawka godzinowa za świadczenie usług i rozliczenie następuje według rzeczywistego czasu pracy poświęconego dla danej sprawy;
  • wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne – ustalana jest stała kwota miesięcznego wynagrodzenia, w ramach którego określona jest ilość godzin świadczenia pomocy prawnej. Po przekroczeniu uzgodnionej ilości godzin za kolejne godziny pracy wynagrodzenie naliczane jest wedle ustalonej stawki.

Wynagrodzenie za prowadzenie postępowań sądowych ustalane jest najczęściej w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Nasz Filar – Nieruchomości

Jednym z głównych filarów naszej działalności są sprawy dotyczące nieruchomości. Szeroko pojęta problematyka związana z prawem nieruchomości, jest jedną z najtrudniejszych w polskim porządku prawny. Niuanse i zawiłości prawa nieruchomości często prowadzą do odrębnych wniosków i konieczności przyjęcia innych metod działania w z pozoru wydawałoby się podobnych stanach faktycznych. Dlatego też każdą sprawę rozpoczynamy od wnikliwego badania stanu prawnego nieruchomości (due diligence), a następnie dobieramy właściwą drogę postępowania. Reprezentujemy Klientów w m.in. sprawach o zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, podział majątku, postępowaniach wieczystoksięgowych, sprawach o eksmisję, ale również w procesie inwestycyjnym oraz postępowaniach związanych z niekorzystnym przeznaczeniem nieruchomości w planach miejscowych (w planach zagospodarowania przestrzennego). Przygotowujemy umowy deweloperskie, umowy sprzedaży nieruchomości, w tym zabezpieczenia do umów sprzedaży, umowy najmu i umowy dzierżawy.

Obszary praktyki

Zajmujemy się także szeroko pojętym prawem rodzinnym i spadkowym. z ogromnym wyczuciem i empatią podchodzimy do każdego Klienta, albowiem w sprawach tych najważniejszą rolę odgrywają relacje pomiędzy członkami rodziny. Szczególną uwagę i duży nacisk kładziemy na dobro małoletnich i staramy się wypracować dla nich jak najszerszą ochronę. Pomagamy w uregulowaniu zarówno niemajątkowych jak i majątkowych stosunków pomiędzy członkami rodziny i uczestniczącymi w sprawie osobami trzecimi.

Specjalizujemy się również w prawie administracyjnym. Oferowane przez nas usługi obejmują między innymi reprezentowanie Klientów przed sądami administracyjnymi (Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym) i organami administracyjnymi, w tym organami administracji architektoniczno-budowlanej (w tym nadzoru budowlanego i konserwatorskiego) oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Świadczymy usługi wsparcia dla organów administracji rządowej.

W ramach świadczonych usług zajmujemy się również odzyskiwaniem zaległych należności. Oferujemy wsparcie w zakresie pozasądowego odzyskania należności, jak również reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań oraz zadośćuczynień za szkody i krzywdy od towarzystw ubezpieczeniowych. Świadczymy pomoc prawną w uzyskaniu odszkodowania zarówno dla osób fizycznych jak i dla przedsiębiorców. Prowadzimy sprawy związane uzyskaniem odszkodowania za szkody majątkowej, jak również za szkody na osobie. Pomagamy uzyskać poszkodowanym odszkodowania z tytułu wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych, w tym komunikacyjnych, kradzieży. Działamy również w sytuacjach uzyskania odszkodowań za wypadki i katastrofy budowlane, takie jak np. zawalenie czy zalanie obiektu.

W zakresie swoich usług świadczymy szeroko rozumianą pomoc prawną polskim producentom kosmetyków i suplementów diety, konfekcjonerom i dystrybutorom produktów. Nasze usługi kierujemy również do niepublicznych przedszkoli i żłobków, oferując im kompleksową obsługę prawną, poczynając od obsługi prawnej przy założeniu, organizacji i prowadzeniu. Do kręgu naszej działalności należy także udzielanie wsparcia prawnego w sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych człowieka oraz naruszenia renomy przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do współpracy.