USŁUGI Radca prawny do spraw mieszkaniowych Warszawa

Czym jest prawo mieszkaniowe i jakie zagadnienia obejmuje?

Prawo mieszkaniowe to gałąź prawa dotycząca problematyki związanej z lokalami mieszkalnymi, w tym funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni mieszkaniowych. Zagadnienia wchodzące w zakres prawa mieszkaniowego to w szczególności zagadnienia obejmujące rozporządzanie lokalem mieszkalnym takie jak: umowa sprzedaży, umowa przedwstępna, umowa deweloperska, umowa rezerwacyjna, umowa darowizny czy umowa dożywocia. Prawo mieszkaniowe obejmuje także wszelkie zagadnienia związane z udostępnianiem lokalu do korzystania przez osoby trzecie w drodze umowy najmu, umowy najmu okazjonalnego czy umowy użyczenia. Prawo mieszkaniowe obejmuje także sprawy związane ze stosunkiem najmu takie jak: nieuczciwy najemca, wypowiedzenie umowy najmu, wypowiedzenie wysokości czynszu, zaległości w płatności czynszu i innych opłat związanych z używaniem lokalu, kaucja, eksmisja, szkoda w lokalu a normalne zużycie lokalu. Prawo mieszkaniowe to także postępowania administracyjne np. w sprawie o wymeldowanie.

Rodzaje praw do lokalu mieszkalnego

Prawo własności lokalu

Jest to prawo do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, z którym związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Jest to ograniczone prawo rzeczowe, zbywalne i dziedziczne; właścicielem lokalu jest spółdzielnia mieszkaniowa, jednak to osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest w jego posiadaniu i może nim swobodnie rozporządzać;

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Jest to niezbywalne i niedziedziczne prawo do lokalu, przysługujące uprawnionemu na podstawie umowy ze spółdzielnią mieszkaniową; właścicielem lokalu pozostaje spółdzielnia mieszkaniowa;

Rodzaje lokali mieszkalnych

Mieszkanie służbowe

Jest to lokal mieszkalny, znajdujący się w dyspozycji niektórych grup zawodowych, głównie służb mundurowych, ale też nauczycieli czy środowiska medycznego; przydzielony na podstawie odrębnych przepisów pracownikom spełniającym określone warunki w związku ze stosunkiem pracy;

Lokal komunalny

Jest to lokal należący do zasobów mieszkaniowych gminy, którego właścicielem jest gmina. Służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy i jest wynajmowane osobom spełniającym określone kryteria, w szczególności dochodowe;

Lokal socjalny

Jest to lokal należący do zasobów mieszkaniowych gminy, którego właścicielem jest gmina, służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy, przeznaczone dla osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej; lokale te często są lokalami o niższym standardzie. Prawo do lokalu socjalnego może zostać przyznane w wyroku eksmisyjnym, określone w ustawie o ochronie prawa lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego grupie osób.

Jakie usługi świadczy kancelaria/radca prawny w sprawach mieszkaniowych?

W sprawach dotyczących prawa mieszkaniowego oferujemy przygotowanie oraz analizę umowy przedwstępnej, umowy sprzedaży, umowy rezerwacyjnej oraz umowy deweloperskiej wraz z analizą dokumentów niezbędnych do bezpiecznego nabycia nieruchomości.

Przygotowujemy umowy najmu, w tym umowy najmu okazjonalnego, mające na celu zabezpieczenie interesów reprezentowanej przez nas strony umowy.

Udzielamy bieżącego doradztwa w sytuacjach spornych pomiędzy wynajmującym a najemcą dotyczących np. skutecznego wypowiedzenia umowy najmu, podwyżki wysokości czynszu, szkody w lokalu a normalnego zużycia lokalu.

Prowadzimy postępowania sądowe w sprawach o zapłatę zaległego czynszu i innych opłat związanych z korzystaniem z nieruchomości, o zapłatę odszkodowania za niezapewnienie przez gminę lokalu socjalnego, o nakazanie wydania i opróżnienia lokalu mieszkalnego (eksmisję), o ustalenie istnienia stosunku najmu, czy wreszcie o zapłatę odszkodowania za zniszczenie lokalu.

Reprezentujemy w sporach ze wspólnotą mieszkaniową czy spółdzielnią mieszkaniową. Prowadzimy postępowania dotyczące zaskarżenia uchwał spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnoty mieszkaniowej.

Najczęściej zadawane pytania do radcy prawnego dotyczące spraw mieszkaniowych w Warszawie

Radca prawny do spraw mieszkaniowych to zawodowy prawnik, który specjalizuje się w pomocy prawnej w sprawach mieszkaniowych.

Radca prawny dokonuje badania stanu prawnego lokalu mieszkalnego, który ma zostać nabyty. Wskazuje na ryzyka związane z nabyciem tj. obciążenia znajdujące się w dziale III i IV księgi wieczystej. Tłumaczy różnice między prawem własności lokalu mieszkalnego, a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Radca prawny analizuje i wyjaśnia podczas spotkania poszczególne postanowienia umów przedwstępnych, ostatecznych, rezerwacyjnych oraz deweloperskich.

Radca prawny przygotowuje umowy najmu lokali mieszkalnych na czas oznaczony i nieoznaczony, umowy najmu okazjonalnego. Tłumaczy różnice występujące między umowami najmu. Radca prawny udziela też bieżącego wsparcia w zakresie sporów pomiędzy wynajmującymi a najemcami, przygotowuje wypowiedzenia umów najmu, w tym w zakresie podwyżki czynszu, analizuje i wyjaśnia postanowienia zawartych umów najmu.

Radca prawny przygotowuje wezwanie do zapłaty, a w dalszej kolejności pozwy o zapłatę zaległego czynszu i innych opłat związanych z korzystaniem z nieruchomości, o zapłatę odszkodowania za niezapewnienie przez gminę lokalu socjalnego, o zapłatę odszkodowania za zniszczenie lokalu, jak również pozwy o nakazanie wydania i opróżnienia lokalu mieszkalnego (eksmisję), czy o ustalenie istnienia stosunku najmu.

Radca prawny do spaw mieszkaniowych doradza również w sporach ze wspólnotą lub spółdzielnią mieszkaniową.

Prawo mieszkaniowe stanowi część szeroko pojętego prawa nieruchomości. Prawo mieszkaniowe  dotyczy problematyki związanej z lokalami mieszkalnymi. Mieści się w nim zarówno działalność spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, ale przede wszystkim zagadnienia dotyczącę jednego z ważniejszych aspektów życia każdego człowieka mianowicie prawa do własnego miejsca na ziemi, czyli własnego M. Zagadnienia prawne w zakresie prawa mieszkaniowego dotyczą rozporządzenia nieruchomością: zbycia, nabycia, dziedziczenia.

Prawo mieszkaniowe dotyczy też czynności prawnych zmieniających posiadacza nieruchomości – w tym zakresie najistotniejszy wydaje się najem lokali mieszkalnych, w tym komunalnych, służbowych czy socjalnych. Radca prawny może pomóc choćby w sporządzeniu i analizie umów, a także w wyjaśnieniu wzajemnych obowiązków stron umowy.

Koszt pomocy prawnej jest uzależniony od rodzaju pomocy oraz nakładu pracy radcy prawnego, a przede wszystkim ilości dokumentów, która mają zostać poddane analizie. Każda sprawa jest inna, więc, jeśli ktoś chciałby znać koszt pracy radcy prawnego z góry, najlepiej opisać swoją sprawę przez telefon lub w wiadomości e-mail i poprosić o wycenę. Zazwyczaj zapraszamy na wstępną godziną konsultację. Często taka konsultacja jest wystarczająca dla naszych klientów. Na konsultacji też omawiamy dalsze kroki jakie należy podjąć w sprawie i dokonujemy wstępnej ich wyceny. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych  wskazujemy na możliwość pojawienia się dodatkowych kosztów oraz wyjaśniamy z czego te dodatkowe koszty mogą wynikać.

Umowa najmu jest jedną z najpowszechniej zawieranych umów cywilnoprawnym w obrocie gospodarczym. Przedmiotem umowy najmu może być lokal mieszkalny. Umowę najmu lokalu mieszkalnego sporządzamy w oparciu o kodeks cywilny oraz ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Minimalne wymagania dla umowy najmu lokalu mieszkalnego to oznaczenie przedmiotu umowy, oznaczenie stron umowy (najemcy i wynajmującego) oraz oznaczenie czynszu. Jednakże, aby zabezpieczyć wzajemne interesy stron, warto zadbać, aby umowa zawierała też inne, dodatkowe elementy. Po pierwsze warto ustalić czas trwania najmu (w szczególności czy jest to umowa na czas nieoznaczony, czy oznaczony). Zasadne jest też ustalenie ewentualnych warunków wcześniejszego wypowiedzenia umowy, zarówno przyczyn, jak i okresu wypowiedzenia. Strony powinny tez ustalić wzajemne obowiązki, choćby kto ma ponosić nakłady na przedmiot najmu, aby na późniejszym etapie nie było sporów w tym zakresie. Istotną kwestią jest zabezpieczenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w przypadku lokalu mieszkalnego najpowszechniejszym zabezpieczeniem jest kaucja.

Umowa najmu okazjonalnego jest wyjątkową formą umowy najmu lokalu mieszkalnego, która ma na celu efektywne zabezpieczenie prawne zarówno dla właściciela mieszkania, jak i najemcy.

Umowa najmu okazjonalnego jest zawierana wyłącznie pomiędzy osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Umowę zawiera się na czas oznaczony, jednak nie dłuższy niż 10 lat. Specyfiką umowy najmu okazjonalnego jest oświadczenie najemcy, wskazujące inny lokal, do którego najemca może się wyprowadzić po wygaśnięciu umowy, jak również oświadczenie właściciela tegoż lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu wskazanym w oświadczeniu.

Ważnym elementem umowy najmu okazjonalnego jest oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu. Przedmiotowe oświadczenie sporządza się u notariusza. Wynajmujący musi zgłosić umowę najmu okazjonalnego do Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Podsumowując, najem okazjonalny jest bezpieczną formą najmu mieszkania, która przynosi korzyści obydwu stronom umowy. Właściciel, dając możliwość użytkowania swojego mieszkania ma zapewnioną ochronę w przypadku nieprzestrzegania warunków umowy przez najemcę, zaś najemca może mieć pewność, że mieszkanie wynajmuje legalnie. Najem okazjonalny jest gwarancją spokojnej i uczciwej współpracy, co najważniejsze – zgodnej z prawem.

Kancelaria przygotowuje umowy najmu okazjonalnego z kompletem załączników, na które składają się protokół zdawczo-odbiorczy lokalu mieszkalnego, oświadczenie zawierające wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego, oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu wskazanym w oświadczeniu oraz wzór oświadczenia najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu. Na spotkaniu prawnicy Kancelarii wyjaśnią wszystkie aspekty umowy najmu okazjonalnego. Zapraszamy do współpracy.

Zobacz nasze pozostałe specjalizacje:

 • Nieruchomości, ikona
 • porady prawne - ikona
 • radca prawny - nieruchomości - ikona
 • Wspólnoty mieszkaniowe i deweloperzy
 • Umowa deweloperska
 • Prawo administracyjne, ikona
 • Spadki i podział majątku ikona
 • Podział majątku a nieruchomości - ikona
 • Biznes ikona
 • Przedszkola i żłobki, ikona
 • Prawo kosmetyczne - ikona
 • Ochrona dóbr osobistych, ochrona wizerunku, ikona

Osoby do kontaktu

Klaudyna Jarzec Koślacz - radca prawny

Klaudyna Jarzec-Koślacz – radca prawny tel. 796 888 559 klaudyna.jarzec@jkmkancelaria.pl

Emilia Miśkiewicz - radca prawny

Emilia Miśkiewicz – radca prawny tel. 509 425 779 emilia.miskiewicz@jkmkancelaria.pl