USŁUGI Prawnik wspólnoty mieszkaniowe Warszawa

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych polega na podejmowaniu szeregu czynności prawnych, w tym w szczególności udzielaniu bieżących porad prawnych na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, zarządcy lub zarządu danej nieruchomości, opiniowaniu i sporządzaniu umów, jak również reprezentowaniu przed sądami powszechnymi m.in. w sprawach z rękojmi, sprawach o zapłatę zaległego czynszu i innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu czy sprawach o eksmisję, sporach sąsiedzki, a także reprezentowaniu w postępowaniach administracyjnych, a na dalszym etapie postępowaniach sądowo -administracyjnych.

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych polega również na przygotowywaniu regulaminów i statutów oraz projektów uchwał podejmowanych na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej, jak również w trybie obiegowego zbierania głosów tzw. „mieszanym” sposobie głosowania nad uchwałą.

Obsługa prawna wspólnoty mieszkaniowej może być świadczona w oparciu o stałą umowę o współpracę, jak również stanowić jednorazową poradę prawną w siedzibie kancelarii lub w trybie on-line przy pomocy MS Teams. Wspólnota mieszkaniowa może zlecić również prowadzenie konkretnej sprawy w oparciu o umowę zlecenia obsługi prawnej. Członkowie zarządu często nas pytają czy w spotkaniach może uczestniczyć cały zarząd wspólnoty mieszkaniowej. Zawsze odpowiadamy jak najbardziej, chętnie poznamy zdanie każdego członka zarządu na daną sprawę. Trzeba jednak pamiętać, iż w sprawach przekraczających zwykły zarząd, zarząd wspólnoty musi dysponować zgodą jej członków podjętą w drodze uchwały.

Prawnik wspólnoty mieszkaniowej

„Prawnik wspólnoty mieszkaniowej” może być to prawnik świadczący pomoc doraźną dla wspólnoty mieszkaniowej, reprezentujący wspólnotę mieszkaniową w jednej konkretnej sprawie, jak również prawnik świadczący stałą pomoc prawną na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Usługa „prawnika wspólnoty mieszkaniowej” uzależniona jest od potrzeb wspólnoty. Często wynika z rozmiaru wspólnoty i jej możliwości finansowych. Małe wspólnoty zazwyczaj decydują się na wsparcie w postępowaniach sądowych lub postępowaniach administracyjnych, a na dalszym etapie w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Takie wspólnoty korzystają również z jednorazowych porad prawnych. Duże wspólnoty decydują się na stałą obsługę prawną.

Usługi jakie świadczymy dla wspólnot mieszkaniowych

Wspólnotom Mieszkaniowym i Spółdzielniom Mieszkaniowym oferujemy obsługę prawną w zakresie konkretnie zleconych czynności, jak również stałą obsługę prawną. W przypadku stałej obsługi prawnej mamy przygotowane pakiety w oparciu o ilość godzin i stawkę godziną.

W ramach współpracy oferujemy opiniowanie i sporządzenie statutów, regulaminów oraz projektów uchwał organów Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych oraz innych dokumentów występujących w bieżącej działalności Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych. W sytuacji gdy Wspólnota ma uchwalony już regulamin czy statut, sprawdzamy jego zapisy z aktualnym stanem prawnym, weryfikujemy, czy w regulaminie nie znajdują się zapisy niezgodne z prawem, np. kary za niestosowanie się do ustaleń regulaminu. Oferujemy również opracowywanie projektów i negocjacje umów np. z firmami administrującymi, ochroniarskimi czy sprzątającymi. Przygotowujemy tak umowy aby odzwierciedlały aktualne potrzeby Wspólnoty Mieszkaniowej, dbamy o to, aby umowy zawierały jasny i klarowany zakres obowiązków firmy przyjmującej zlecenie, aby w odpowiedni sposób regulowały możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy.

Reprezentujemy Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, w tym w sporach z deweloperami oraz mieszkańcami. Najczęściej występującymi postępowaniami sądowymi są postępowania przeciwko deweloperom z rękojmi za wady części wspólnych. Prowadzimy sprawy o wydanie i opróżnienie lokalu (eksmisję). Doradzamy i reprezentujmy w sprawach dotyczących stosunku najmu, jak również w dochodzeniu należności czynszowych czy też z należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. Postępowania sądowe rozpoczynamy od skierowania przedsądowego wezwania, w którym w imieniu Wspólnoty przedstawiamy żądanie. Następnie, przygotowujemy i składamy pozew w sądzie, reprezentujemy Wspólnotę na rozprawach sądowych, a także przygotowujemy pisma procesowe w toku postępowania sądowego.

Najczęściej zadawane pytania do prawnika wspólnoty mieszkaniowej w Warszawie

Wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli lokali wchodzących w skład danej nieruchomości (może być to jeden lub kilka budynków). Podstawowym zadaniem wspólnot mieszkaniowych jest zarząd nieruchomością wspólną, a więc wspólnymi częściami budynku i jego otoczeniem. Właściciele lokali mogą to robić samodzielnie, poprzez swoich przedstawicieli bądź zatrudnić do tego celu administratora lub firmę administrującą. Obsługa prawa wspólnot mieszkaniowych to kompleksowa usługa, która obejmuje pomocą prawną we wszelkiego rodzaju kwestiach wymagających podjęcia kroków prawnych. Nasza kancelaria świadczy obsługę prawną wspólnot w sprawach mieszkaniowych. W szczególności udzielamy porad prawnych w bieżących sprawach i pomagamy w zaplanowaniu strategii działań. Sporządzamy projekty dokumentów, takich jak regulaminy i uchwały. Zajmujemy się opiniowaniem sporządzaniem i negocjowaniem różnego rodzaju umów (np. najmu, dzierżawy, sprzedaży, o roboty budowlane). Reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe przed sądami i organami administracyjnymi.

Ustawa o własności lokali w art. 17 zawiera dość ogólną regulację w zakresie zobowiązań wspólnoty: Za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej odpowiada wspólnota mieszkaniowa bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu – w części odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości. Oznacza to, że jeśli wspólnota podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu, to za dług z niego wynikający odpowiadać będą wszyscy właściciele lokali, bez względu na to, czy byli za czy przeciw uchwale. Pozostaje jednak w tym zakresie jedno zastrzeżenie – właściciel lokalu będzie odpowiadał tylko za taki procent zobowiązania, jaki odpowiada jego udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Generalnie wspólnota mieszkaniowa nie może zakazać prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu znajdującym się na terenie zarządzanym przez wspólnotę – nie może zarówno zakazać prowadzenia działalności w ogóle, nie może też ingerować w rodzaj prowadzonej działalności. Zgodnie bowiem z ogólną zasadą wynikającą z kodeksu cywilnego, każdy może korzystać z przysługującego mu prawa własności w granicach ustalonych przez ustawy, zasady współżycia społecznego i społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa. Tak długo jak prowadzenie działalności nie ingeruje w nieruchomość wspólną, wspólnota nie może ingerować w działalność gospodarcza prowadzoną w samym lokalu.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o własności lokali każdy członek wspólnoty mieszkaniowej ma prawo kontroli działalności zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Poprzez kontrolę w szczególności należy rozumieć prawo do przeglądania dokumentów wspólnoty mieszkaniowej, prawo żądania udzielenia informacji, w tym informacji o ewentualnym zadłużeniu czy sytuacji finansowej wspólnoty mieszkaniowej. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub zarządca, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną ma także obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Sprawozdane musi zostać przedłożone mieszkańcom i podlega zatwierdzeniu w drodze uchwały. Dokument ten pozwala na dokonanie weryfikacji ewentualnego zadłużenia wspólnoty mieszkaniowej.

Zobacz nasze pozostałe specjalizacje:

 • Nieruchomości, ikona
 • porady prawne - ikona
 • radca prawny - nieruchomości - ikona
 • Wspólnoty mieszkaniowe i deweloperzy
 • Umowa deweloperska
 • Prawo administracyjne, ikona
 • Spadki i podział majątku ikona
 • Podział majątku a nieruchomości - ikona
 • Biznes ikona
 • Przedszkola i żłobki, ikona
 • Prawo kosmetyczne - ikona
 • Ochrona dóbr osobistych, ochrona wizerunku, ikona

Osoby do kontaktu

Klaudyna Jarzec Koślacz - radca prawny

Klaudyna Jarzec-Koślacz – radca prawny tel. 796 888 559 klaudyna.jarzec@jkmkancelaria.pl

Emilia Miśkiewicz - radca prawny

Emilia Miśkiewicz – radca prawny tel. 509 425 779 emilia.miskiewicz@jkmkancelaria.pl