Najem okazjonalny a najem instytucjonalny

,
  Najem okazjonalny Najem instytucjonalny
Wynajmujący Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali
Czas trwania umowy Czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat Czas oznaczony, może być dłuższy niż 10 lat
Załączniki do umowy Do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na postawie umowy najmu okazjonalnego

Najemca ma obowiązek wskazać inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu oraz przedstawić oświadczenie właściciela tego lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w tym lokalu

Do umowy najmu instytucjonalnego lokalu załącza się oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na postawie umowy najmu instytucjonalnego

Najemca składa oświadczenie, że przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku eksmisji nie przysługuje mu prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego

 

Forma umowy Umowa najmu okazjonalnego lokalu oraz zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Umowa najmu instytucjonalnego lokalu oraz zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
Kaucja Kaucja nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal Kaucja nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal

Jeżeli w okresie trwania umowy najmu instytucjonalnego najemca nie dokona w terminie należnej płatności z tytułu najmu lub jej części, właściciel może zaspokoić należną wierzytelność z kaucji

Zgłoszenie zawarcia umowy Właściciel zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu Brak obowiązku
Wygaśnięcie umowy Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy Umowa najmu instytucjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy
Brak dobrowolnego opróżnienia lokalu przez najemcę Właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela

W tym wezwaniu wyznacza termin, w którym najemca ma opróżnić lokal

Po bezskutecznym upływie tego terminu właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu

Właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela

W tym wezwaniu wyznacza termin, w którym najemca ma opróżnić lokal

Po bezskutecznym upływie tego terminu właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu

Podwyższenie czynszu Właściciel może podwyższyć czynsz wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w umowie Właściciel może podwyższyć czynsz wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w umowie