Funkcja produktu kosmetycznego a wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

,

Trybunał Sprawiedliwości UE w swoim wyroku z dnia 17 grudnia 2020 r., stanowiącym odpowiedzi na prejudycjalne pytania Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, dokonał wykładni art. 19 ust. 1 lit. f) i art. 19 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych („Rozporządzenie nr 1223/2009„). Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku zważył co następuje:

Zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 1223/2009 na rynku udostępniane są wyłącznie produkty kosmetyczne, na których pojemnikach i opakowaniach zewnętrznych znajdują się nieusuwalne, łatwe do odczytania i widoczne informacje dotyczące „funkcji produktu kosmetycznego”, chyba że jednoznacznie wynika ona z jego prezentacji.

W ocenie Trybunału Sprawiedliwości UE brzmienie powyższego przepisu nie definiuje „funkcji produktu kosmetycznego”, a te wyrażenie nie zostało powtórzone w innych przepisach rozporządzenia.

Artykuł 19 rozporządzenia nr 1223/2009 zmierza do harmonizacji przepisów dotyczących opakowania i oznakowania produktów kosmetycznych. Harmonizacja ułatwia realizację celu sprzedaży produktów kosmetycznych w Unii Europejskiej. Harmonizacja zmierza również do realizacji celu jakim jest ochrona zdrowia ludzkiego, w tym znaczeniu, że informacja umieszczona na produkcie kosmetycznym nie może wprowadzać konsumenta w błąd co do cech produktu kosmetycznego, albowiem mogłaby to mieć wpływ na zdrowie ludzi.

Zatem przewidziany w art. 19 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 1223/2009 wymóg umieszczania na pojemnikach i opakowaniach zewnętrznych produktów kosmetycznych nieusuwalnych, łatwych do odczytania i widocznych informacji dotyczących funkcji produktu kosmetycznego nie może ograniczać się do informacji jedynie o zamierzonych celach stosowania produktu, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 1223/2009 (czyli o celach utrzymania w czystości, perfumowania, zmiany wyglądu, ochrony lub utrzymywania w dobrej kondycji jednej z części ciała wymienionych w tym przepisie względnie korygowania zapachu ciała).

Funkcja produktu kosmetycznego wymaga wskazania bardziej szczególnych cech tego produktu.

Przepis ten wymaga, aby informacje znajdujące się na pojemniku i opakowaniu zewnętrznym produktu kosmetycznego, były w stanie w jasny sposób powiadomić konsumenta o funkcji danego produktu, aby nie został wprowadzony w błąd co do jego zastosowania i sposobu jego używania oraz aby używał go w sposób, który nie szkodzi jego zdrowiu.

Pojęcia „funkcji produktu kosmetycznego” w rozumieniu art. 19 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 1223/2009 nie można ponadto mylić z „oświadczeniami na produkcie”, o których mowa w art. 20 tego rozporządzenia, w odniesieniu do których ustanowiono szczególne zasady w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. określającym wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi. Zadaniem „oświadczeń” jest dostarczenie większej ilości informacji dotyczących cech lub właściwości produktów.

Ponadto, Trybunał Sprawiedliwości UE zauważył, iż art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 1223/2009 należy interpretować w ten sposób, że informacje dotyczące szczególnych środków ostrożności przy stosowaniu produktu kosmetycznego, funkcji produktu kosmetycznego oraz jego składników, nie mogą być zawarte w katalogu firmowym, do którego odsyła symbol umieszczony na opakowaniu zewnętrznym lub pojemniku tego produktu.