Rejestr BDO w obliczu epidemii

,

Końcówka roku 2019 wymagała od przedsiębiorców wywiązania się z wielu nowych obowiązków. Jednym z nich był obowiązek wpisu do rejestru BDO i elektronicznego prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadów. Wielu przedsiębiorców zastanawiało się czy podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru BDO, albowiem obowiązkiem wpisu do Rejestru BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań od firm unijnych. W niektórych przypadkach może to również dotyczyć jednoosobowych działalności gospodarczych zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, jak również spółek prowadzących działalność na niewielką skalę. Dlatego też wśród przepisów mających za zadanie niwelowanie skutków epidemii COVID-19, wprowadzanych na przestrzeni ostatnich tygodni, znalazły się regulacje zmieniające zasady gospodarowania odpadami w czasie stanu epidemii, w szczególności termin wpis do rejestru BDO. Tym bardziej, że kary przewidziane za brak wpisu są bardzo dotkliwe i wynoszą nie mniej niż 5000 zł i nie więcej niż 1.000.000 zł.

Czym jest rejestr BDO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami od 2020 roku jest niezbędnym narzędziem gospodarki odpadowej wielu przedsiębiorców. Rejestr podmiotów wprowadzających na terytorium kraju produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami pojawił się już dnia 24 stycznia 2018 roku. Wtedy to był tylko rejestr BDO, który dnia 16 grudnia 2019 roku zmienił się w Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy, którzy uzyskali wpis do rejestru BDO powinni prowadzić ewidencję odpadów oraz sprawozdawczość odpadową elektronicznie za pomocą systemu BDO.

W tym miejscu należy przypomnieć, że obowiązek wpisu do rejestru BDO mają przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności wytwarzają odpady inne niż, odpady komunalne wytwarzane przez pracowników chyba, że znajdują się one na liście odpadów zwolnionych z ewidencji odpadów od 2020 roku.

Obowiązkiem wpisu objęte są m.in. zakłady produkcyjne, firmy odpadowe, sklepy spożywcze, sklepy wielkopowierzchniowe, firmy budowlane, remontowe, gabinety lekarskie, gabinety stomatologiczne, apteki, weterynarze, producenci baterii i akumulatorów, producenci pojazdów, producenci opakowań, producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego, importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach, rolnicy powyżej 75 ha ziemi, warsztaty samochodowe, warsztaty rzemieślnicze, zakłady produkcyjne, prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami prowadzona jest przez marszałków województw.

Sprawozdanie odpadowe, zwane także zbiorczymi zestawieniami danych, za rok 2017 oraz za rok 2018 składane były do właściwego marszałka województwa w formie papierowej. Sprawozdania za rok 2019 należy złożyć do właściwego marszałka województwa, ale już elektronicznie za pośrednictwem rejestru BDO. W początkowym brzmieniu ustawy sprawozdania odpadowe należało złożyć najpóźniej do dnia 15 marca 2020 roku.

Nowelizacja dotycząca rejestru BDO

Dnia 31 stycznia 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 150) w zakresie dotyczącym ewidencji i sprawozdań składanych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Nowelizacja ustawy pozwoliła na równoległe prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej z wykorzystaniem nowych wzorów w terminie do 30 czerwca 2020 roku, o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie. Z tym, że w świetle nowelizacji przedsiębiorcy musieli pamiętać, aby dokumenty wystawione do 30 czerwca 2020 roku w formie papierowej wpisać do systemu BDO niezwłocznie, najpóźniej do dnia 31 lipca 2020 roku.

Ponadto, nowelizacja ustawy wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019, a składanych w 2020 r., do 30 czerwca 2020 roku.

Rejestr BDO a Tracza Antykryzysowa

Tarcza nr 1.0.

Zgodnie z art. 236a ustawy o odpadach, w brzmieniu ustalonym art. 42 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568 z późn. zm.) (dalej zwaną „Tarczą Antykryzysową 1.0.”) dopuszcza się do dnia 31 grudnia 2020 r. sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów (KPO) lub karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie. Dokumenty ewidencji odpadów, sporządzone w formie papierowej należy jednak niezwłocznie wprowadzać do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Ostateczny termin na wprowadzenie do BDO dokumentów w wersji papierowej, wystawionych do dna 31 grudnia 2020 roku, upłynie z dniem 31 stycznia 2021 roku.

Tarcza nr 3.0.

Zgodnie z art. 26 pkt. 1 ustawy z 14 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875) („Tarcza Antykryzysowa 3.0.”) uchyla się art. 236a ust. 3 ustawy o odpadach. Tym samym Tarcza Antykryzysowa 3.0. pozwala na prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej do końca 2020 roku. W Tarczy Antykryzysowej 3.0. przewiduje się zniesienie obowiązku przeniesienia gromadzonych w formie papierowej danych do systemu BDO, który w ramach Tarczy Antykryzysowej 1.0. powinien zostać zrealizowany do końca stycznia 2021 roku.

Art. 26 pkt 2 Tarczy Antykryzysowej 3.0. przewiduje możliwość rozpoczęcia działalności objętej wpisem do Rejestru BDO przed uzyskaniem wpisu w przypadku złożenia wniosku o taki wpis. Działalność będzie można prowadzić na podstawie samego wniosku do dnia 31 grudnia 2020 r., a wnioskodawca do tego dnia nie będzie musiał posługiwać się numerem rejestrowym w sporządzanej dokumentacji.

W myśl art. 26 pkt. 3 Tarczy Antykryzysowej 3.0. przedłużone zostały następujące terminy

  • sporządzenie rocznych sprawozdań za 2019 rok przez wprowadzających produkty w opakowaniach, opakowania i gospodarujących odpadami z nich powstającym do dnia 11 września 2020 roku;
  • sporządzenie rocznych sprawozdań za 2019 roku przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego do dnia 11 września 2020 roku;
  • sporządzenie rocznych sprawozdań za 2019 rok przez wytwarzających odpady i gospodarujących odpadami do dna 31 października 2020 roku (z wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących stację demontażu pojazdów i przedsiębiorców prowadzących strzępiarkę, którzy obowiązani są złożyć sprawozdanie do dnia 11 września 2020 roku).

Podsumowanie

Zadaniem ustaw, które składają się na tzw. tarczę antykryzysową (w tej chwili są to tarcze o numerach 1.0.,2.0.,3.0.) jest ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorcom w czasach kryzysu wywołanego epidemią. Tracza antykryzysowa to nie tylko pomoc w utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorców czy ochrona zatrudnienia, ale też ułatwienia w wypełnianiu przez przedsiębiorców szeregu obowiązków nałożonych na nich przepisami prawa.

 

Artykuł opublikowano w numerze 06/194/2020 Gazety Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Zapraszamy do pobrania bezpłatnego wydania Gazety Małych i Średnich Przedsiębiorstw pod poniższym linkiem: http://www.gazeta-msp.pl/?id=najnowsze_wydanie